Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Змаженко Сергiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Завод гiдравлiчних машин «Цукрогiдромаш»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кропивницький вул.Архангельська,94
4. Код за ЄДРПОУ 00380014
5. Міжміський код та телефон, факс 0522223708 223708
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 85 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 10.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00380014.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 04.05.2017 Публiчне акцiонерне товариство «Кiровоградський завод гiдравлiчних машин «Цукрогiдромаш» Приватне акцiонерне товариство «Завод гiдравлiчних машин «Цукрогiдромаш»
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв рiшення про змiну типу товариства: 11 квiтня 2017 року, Загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 04 травня 2017 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Кiровоградський завод гiдравлiчних машин «Цукрогiдромаш». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «Завод гiдравлiчних машин «Цукрогiдромаш».